Oddech > ABC Chorego > Jakie badania wykonuje się u chorego na POChP?

Jakie badania wykonuje się u chorego na POChP?

Spirometria

Za pomocą badania spirometrycznego ocenia się pojemność płuc. Spirometria jest bardzo prostym, bezbolesnym i krótkim, a jednocześnie bardzo ważnym badaniem, ponieważ tylko na jej podstawie można potwierdzić, że chorujesz na POChP.

Badanie spirometryczne polega na wykonywaniu w różny sposób wdechów i wydechów przez ustnik aparatu według poleceń osoby wykonującej badanie (patrz zdjęcie). Wynik badania pokazuje pojemność życiową płuc, w skrócie FVC ang. forced vital capacity, która u chorychu chorych na POChP często bywa prawidłowa oraz wskaźnik nazywany FEV1, który określa objętość powietrza wydmuchanego w pierwszej sekundzie nasilonego wydechu, jest to najważniejszy (jest to najważniejszy parametr w całym badaniu). Na podstawie tych dwóch wartości lekarz ocenia stopień zaawansowania Twojej choroby, który może być łagodny, umiarkowany, ciężki lub bardzo ciężki). W początkowym okresie leczenia badanie to wykonuje się częściej - kilka razy w ciągu roku. Potem wystarczą pomiary wykonywane raz na 6 - 12 miesięcy. U chorych z ciężką postacią POChP lub z powtarzającymi się zaostrzeniami choroby badanie to wykonuje się częściej.

Poza spirometrią masz możliwość obiektywnej samokontroli przebiegu Twojej choroby w domu dzięki prostemu, taniemu i łatwo dostępnemu aparatowi o nazwie peakflowmetr (czytaj: pikfloumetr). W ten sposób możesz oceniać przebieg choroby i skuteczność leczenia.

Pamiętaj!

Bardzo istotne jest prawidłowe wykonanie tego badania. Najpierw wykonaj głęboki wdech, potem obejmij ustami ustnik aparatu, a następnie wykonaj gwałtowny, jak najszybszy wydech. Na skali aparatu strzałka pokaże osiągnięty przez Ciebie wynik, który możesz śledzić każdego dnia i zanotować w specjalnym dzienniczku

Gazometria (badanie gazów krwi tętniczej)

W czasie pobytu w szpitalu lub wizyty u pneumonologa będziesz miał wykonane badanie gazometryczne. Ocenia ono ilość tlenu we krwi. Badanie polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi, najczęściej z tętnicy na przedramieniu (badanie to może być bardziej przykre niż zwykłe pobranie krwi z żyły). Czasem miejscem pobrania jest płatek uszny. Badanie wtedy jest mniej bolesne i przypomina sposób, w jaki pobiera się krew z palca do oceny poziomu cukru we krwi. Gazometrię wykonuje się regularnie jedynie u pacjentów z niewydolnością oddychania. U pozostałych chorych wystarczy wykonanie kontrolnego badania raz w roku.

Badanie radiologiczne klatki piersiowej

W początkowych okresach POChP najczęściej nie ma żadnych charakterystycznych dla choroby zmian radiologicznych w obrazie płuc. Stąd wykonywane w tym okresie badania radiologiczne nie pozwalają na rozpoznanie POChP. W miarę postępu choroby pojawiają się cechy rozedmy płuc, a w późniejszym okresie również cechy serca płucnego. Dopiero wówczas badanie radiologiczne może być pomocne w potwierdzeniu rozpoznania choroby. W stabilnym okresie POChP zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej powinno być wykonywane co najmniej raz na dwa lata. Często zachodzi konieczność wykonania tego badania w czasie zaostrzenia POChP.

Badanie elektrokardiograficzne

Najczęściej nie stwierdza się zmian charakterystycznych dla POChP w badaniu EKG. Jedynie u chorych z zaawansowaną postacią choroby lekarz może rozpoznać w EKG cechy przerostu prawej komory serca i cechy serca płucnego.

Morfologia krwi

Również badanie morfologii krwi w większości przypadków jest prawidłowe. Dopiero ciężkie i długotrwałe niedotlenienie (niewydolność oddychania) powoduje typowe dla tego stanu zmiany w morfologii krwi: zwiększenie liczby krwinek czerwonych oraz podwyższenie poziomu hemoglobiny i hematokrytu. Infekcja dróg oddechowych może spowodować zwiększenie liczby krwinek białych.