Oddech > O nas > Statut fundacji

Statut fundacji

Pełen tekst Statutu jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. upowszechnianie wiedzy o Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc (zwanej dalej: POChP) i czynnikach ryzyka tej choroby;
 2. popularyzacja zasad postępowania w POChP;
 3. niesienie pomocy chorym na POChP i ich rodzinom;
 4. podejmowanie działań na rzecz ochrony praw chorego na POChP.
§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w § 6 Statutu, poprzez:

 1. organizowanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, jak i obejmowanie patronatu nad takimi przedsięwzięciami;
 2. popularyzowanie wiedzy o POChP przy użyciu środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet);
 3. wspieranie działań upowszechniających wiedzę o POChP;
 4. inicjowanie i koordynowanie badań diagnostycznych w zakresie POChP;
 5. podejmowanie współpracy z ośrodkami pneumonologicznymi;
 6. podejmowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami czy instytucjami o zbliżonych celach;
 7. kierowanie wniosków i opinii pod adresem instytucji odpowiedzialnych za politykę zdrowotną w społeczeństwie;
 8. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych.
§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia może być:

 • Szpitalnictwo (PKD 85.11.Z),
 • Praktyka lekarska (PKD 85.12.Z),
 • Działalność pielęgniarek i położnych (PKD 85.14.C),
 • Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 85.14.D).

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.